hihootka

19 tekstów – auto­rem jest hi­hoot­ka.

Cza­sem wys­tar­czy,że ktoś po pros­tu jest.
Ciebie nie ma. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 23 czerwca 2010, 10:53

ten mój po­ran­ny uśmiech w Twoją stronę to tyl­ko ta­ki trik,że ni­by jes­tem szczęśliwa. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 czerwca 2010, 16:45

Nab­rała zwycza­ju do płaczu .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 czerwca 2010, 20:51

ja wiem, że ocze­kujesz ode mnie ko­lej­nych myśli wys­tu­kanych na klawiaturce.
ko­lej­nej chu­jowości, którą czy­ta się cudownie.
al­bo nieog­ra­niczo­nego szczęścia.
nie pot­ra­fię już, jak kiedyś al­bo po pros­tu bar­dziej zaczęłam ce­nić prywatność.
nie na­piszę ci co u mnie. nie wiem. na­pisz, przy­jedź, za­pytaj . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 maja 2010, 15:05

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 15 maja 2010, 23:59

tak wiele rzeczy po­win­nam Ci po­wie­dzieć. Wy­liczyć ile to ra­zy o To­bie śniłam i ile ra­zy nie mogłam przez Ciebie zasnąć. Udo­wod­nić Ci,że mam uśmiech przez­naczo­ny tyl­ko dla Ciebie... I spoj­rze­nie ta­kie też mam. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 8 maja 2010, 17:59

Prze­ciw­ko Wam wszys­tkim.To mo­ja miłość! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 maja 2010, 18:49

Wi­tając się ze śmier­cią,żeg­na­my wszys­tkich . 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 maja 2010, 01:01

Po­radzę so­bie,tyl­ko jeszcze nie teraz. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 kwietnia 2010, 23:29

od­ro­bina lek­ce­ważące­go dys­tansu jest ko­nie­czna, żeby zacho­wać poczu­cie włas­nej war­tosci ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 kwietnia 2010, 00:12
hihootka

żałoba [*]

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hihootka

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność